فرم استخدام در شرکت آلومات

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • نام زبانمیزان آشنایی (خوب / متوسط / ضعیف) 
  • عنوان دوره آموزشینوع مدرک اخذ شدهنام محل آموزشتاریخ اخذ گواهیتوضیحات 
  • نام محل کارسمتطول دوره فعالیت (ذکر تاریخ)مزایا و میزان حقوق دریافتی