18 می 2020

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۲۹ اردیبهشت ۹۹

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۲۹ اردیبهشت ۹۹      
29 آوریل 2020

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۱۶ اردیبهشت ۹۹

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۱۶ اردیبهشت ۹۹      
26 آوریل 2020

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۷ اردیبهشت ۹۹

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۷ اردیبهشت ۹۹      
20 آوریل 2020

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۱ اردیبهشت ۹۹

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۱ اردیبهشت ۹۹