18 ژوئن 2020

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۲۹ خرداد ۹۹

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۲۹ خرداد ۹۹  
30 می 2020

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۱۰ خرداد ۹۹

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۱۰ خرداد ۹۹  
26 می 2020

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۶ خرداد ۹۹

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۶ خرداد ۹۹