30 می 2020

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۱۰ خرداد ۹۹

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۱۰ خرداد ۹۹  
26 می 2020

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۶ خرداد ۹۹

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۶ خرداد ۹۹      
18 می 2020

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۲۹ اردیبهشت ۹۹

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۲۹ اردیبهشت ۹۹      
29 آوریل 2020

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۱۶ اردیبهشت ۹۹

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۱۶ اردیبهشت ۹۹