۳۰ مرداد ۱۳۹۸

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۳۰ مرداد ۹۸

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۳۱ مرداد ۹۸  
۲۸ مرداد ۱۳۹۸

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۲۸ مرداد ۹۸

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۲۸ مرداد ۹۸  
۲۶ مرداد ۱۳۹۸

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۲۶ مرداد ۹۸

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۲۶ مرداد ۹۸  
۲۳ مرداد ۱۳۹۸

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۲۴ مرداد ۹۸

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۲۴ مرداد ۹۸