۲ بهمن ۱۳۹۸

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۲ بهمن ۹۸

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۲ بهمن ۹۸      
۲۹ دی ۱۳۹۸

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۲۹ دی ۹۸

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۲۹ دی ۹۸      
۲۳ دی ۱۳۹۸

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۲۳ دی ۹۸

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۲۳ دی ۹۸      
۱۵ دی ۱۳۹۸

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۱۵ دی ۹۸

قیمت فلزات در بورس فلزات لندن ۱۵ دی ۹۸